Bột nổi là bột gì?

Bột nổi chính là bột nở.  “Bột nở” và “bột nổi” là hai cách diễn [...]