Lá thuốc dòi là gì?

Cây lá thuốc dòi thường được gọi với tên thân thuộc khác là bọ mắm. [...]