Gỗ huyết rồng có tác dụng gì?

Theo quan niệm của người xưa, gỗ huyết rồng giúp người sở hữu tránh khỏi [...]