Hạt điều màu có độc không?

Màu sắc của hạt điều màu là màu sắc tự nhiên của chính loại hạt [...]